23 lipca 2024   
 Szkoła dobrze wychowana

 Dobre wychowanie w świetlicy

 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Szkoła dobrze wychowana” dzieci ze świetlicy szkolnej w styczniu i w  lutym miały okazję wziąć udział w szeregu różnorodnych zajęć z zakresu tej tematyki. Wśród naszych propozycji znalazły zajęcia z elementami bajko- i baśnioterapii, plastyczno-techniczne, gry i zabawy, różne formy dyskusji i prac grupowych. Różnorodne metody pracy zaowocowały zrozumieniem przez dzieci, na czym polega dobre wychowanie. Utrwaliliśmy m.in. zasady prawidłowego nakrywania do stołu i kulturalnego zachowania w trakcie posiłków. Przypomnieliśmy sobie również o magicznych słowach i  gestach, świadczących o naszej uprzejmości oraz o tym jak należy zachowywać się na terenie szkoły oraz w życiu codziennym wobec innych osób. Ważnym elementem, była także nauka poprawnego składania życzeń. Nasi uczniowie zaprojektowali ponadto plakat pod hasłem „Świetlica naszych marzeń”. Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac na okolicznościową gazetkę. Dzięki naszym spotkaniom dzieci wiedzą już , jak nie stać się pewną – dobrze znaną- kwoką z wiersza J. Brzechwy...
 
 

Jak prawidłowo nakryć do stołu?

 

Na zajęciach uczniowie klasy III b wykonywały sałatkę owocową. Po umyciu rąk, przygotowaniu miejsc pracy oraz przypomnieniu o bezpiecznym i prawidłowym trzymaniu noża dzieci przystąpiły do wykonywania sałatki owocowej. Podczas pracy zadbały o higienę i estetykę. Po wykonaniu deseru uczniowie uczyli się prawidłowo nakrywać do stołu oraz zasady kulturalnego zachowania się przy stole. Na koniec nastąpiła degustacja przyrządzonych sałatek. 
 

 

Lekcja savoir-vivre

 

Uczniowie klasy III b zapoznali się z zasadami savoir-vivre czyli znajomością  obowiązujących zwyczajów, umiejętności postępowania w życiu , radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach i reguł grzecznościowych  obowiązujących w danej grupie.

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:
    *nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia,
    *wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
    *form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
    *komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
    *zachowania się w szczególnych sytuacjach.
 

 Galeria-zobacz

 

Szkoła dobrze wychowana

 

„Szkoła dobrze wychowana”- to program wychowawczo-edukacyjny poświęcony zasadom dobrego wychowania w różnych sytuacjach. Wychowanie, kultura, ogłada to dobrze znane terminy, które nigdy się nie dewaluują i ułatwiają codzienne kontakty międzyludzkie. Dobre wychowanie jest długim procesem, a przyswajanie dobrych manier wymaga nieustannych ćwiczeń. Program ten jest skierowany do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Realizowany będzie podczas zajęć z wychowawcą, pedagogiem, zajęć dydaktycznych od września 2014 do czerwca 2015. Nie wyklucza się kontynuacji programu w następnych latach. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych. Program realizujemy w przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w życiu naszej szkoły, podniosą poziom kultury osobistej naszych uczniów oraz przyczynią się do zmniejszenie przejawów agresji. Pod koniec wszystkich działań dokonamy ewaluacji programu, sprawdzimy, co udało się nam osiągnąć i jakie wyznaczyć cele w programie wychowawczym w kolejnych latach szkolnych.

 
CELE PROJEKTU
cele główne:
• wspieranie i motywowanie ucznia w doskonaleniu poprawnych form zachowania się i umiejętność stosowania ich w określonych sytuacjach
• wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem,
• wyrabianie szacunku dla siebie i innych.
cele szczegółowe:
• rozszerzanie podstawowej wiedzy na temat kultury człowieka wyniesionej z domu rodzinnego,
• wyrabianie nawyku kulturalnego załatwiania każdej sprawy-stosunek do osób starszych i rówieśników,
• uczenie krytycznej postawy wobec różnych zachowań,
• kształcenie umiejętności kulturalnego uczestnictwa w rozmowie,
• wyrabianie nawyku posługiwania się zwrotami grzecznościowymi,
• przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury,
• uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia,
• umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi,
•umiejętność kulturalnego zachowania się przy stole i prawidłowego korzystania ze sztućców,
• zmniejszenie ilości konfliktów w grupie.
 

 

 

 Dobre wychowanie w świetlicy

 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Szkoła dobrze wychowana” dzieci ze świetlicy szkolnej w styczniu i w  lutym miały okazję wziąć udział w szeregu różnorodnych zajęć z zakresu tej tematyki. Wśród naszych propozycji znalazły zajęcia z elementami bajko- i baśnioterapii, plastyczno-techniczne, gry i zabawy, różne formy dyskusji i prac grupowych. Różnorodne metody pracy zaowocowały zrozumieniem przez dzieci, na czym polega dobre wychowanie. Utrwaliliśmy m.in. zasady prawidłowego nakrywania do stołu i kulturalnego zachowania w trakcie posiłków. Przypomnieliśmy sobie również o magicznych słowach i  gestach, świadczących o naszej uprzejmości oraz o tym jak należy zachowywać się na terenie szkoły oraz w życiu codziennym wobec innych osób. Ważnym elementem, była także nauka poprawnego składania życzeń. Nasi uczniowie zaprojektowali ponadto plakat pod hasłem „Świetlica naszych marzeń”. Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac na okolicznościową gazetkę. Dzięki naszym spotkaniom dzieci wiedzą już , jak nie stać się pewną – dobrze znaną- kwoką z wiersza J. Brzechwy...
 
 

Jak prawidłowo nakryć do stołu?

 

Na zajęciach uczniowie klasy III b wykonywały sałatkę owocową. Po umyciu rąk, przygotowaniu miejsc pracy oraz przypomnieniu o bezpiecznym i prawidłowym trzymaniu noża dzieci przystąpiły do wykonywania sałatki owocowej. Podczas pracy zadbały o higienę i estetykę. Po wykonaniu deseru uczniowie uczyli się prawidłowo nakrywać do stołu oraz zasady kulturalnego zachowania się przy stole. Na koniec nastąpiła degustacja przyrządzonych sałatek. 
 

 

Lekcja savoir-vivre

 

Uczniowie klasy III b zapoznali się z zasadami savoir-vivre czyli znajomością  obowiązujących zwyczajów, umiejętności postępowania w życiu , radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach i reguł grzecznościowych  obowiązujących w danej grupie.

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:
    *nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia,
    *wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
    *form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
    *komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
    *zachowania się w szczególnych sytuacjach.
 

 Galeria-zobacz

 

Szkoła dobrze wychowana

 

„Szkoła dobrze wychowana”- to program wychowawczo-edukacyjny poświęcony zasadom dobrego wychowania w różnych sytuacjach. Wychowanie, kultura, ogłada to dobrze znane terminy, które nigdy się nie dewaluują i ułatwiają codzienne kontakty międzyludzkie. Dobre wychowanie jest długim procesem, a przyswajanie dobrych manier wymaga nieustannych ćwiczeń. Program ten jest skierowany do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Realizowany będzie podczas zajęć z wychowawcą, pedagogiem, zajęć dydaktycznych od września 2014 do czerwca 2015. Nie wyklucza się kontynuacji programu w następnych latach. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych. Program realizujemy w przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w życiu naszej szkoły, podniosą poziom kultury osobistej naszych uczniów oraz przyczynią się do zmniejszenie przejawów agresji. Pod koniec wszystkich działań dokonamy ewaluacji programu, sprawdzimy, co udało się nam osiągnąć i jakie wyznaczyć cele w programie wychowawczym w kolejnych latach szkolnych.

 
CELE PROJEKTU
cele główne:
• wspieranie i motywowanie ucznia w doskonaleniu poprawnych form zachowania się i umiejętność stosowania ich w określonych sytuacjach
• wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem,
• wyrabianie szacunku dla siebie i innych.
cele szczegółowe:
• rozszerzanie podstawowej wiedzy na temat kultury człowieka wyniesionej z domu rodzinnego,
• wyrabianie nawyku kulturalnego załatwiania każdej sprawy-stosunek do osób starszych i rówieśników,
• uczenie krytycznej postawy wobec różnych zachowań,
• kształcenie umiejętności kulturalnego uczestnictwa w rozmowie,
• wyrabianie nawyku posługiwania się zwrotami grzecznościowymi,
• przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury,
• uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia,
• umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi,
•umiejętność kulturalnego zachowania się przy stole i prawidłowego korzystania ze sztućców,
• zmniejszenie ilości konfliktów w grupie.
 

 

 

  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________