23 lipca 2024   
 O szkole

 

Szkoła Podstawowa nr 7 powstała dzięki staraniom władz miejskich i społeczeństwa miasta. Inicjatywa  spowodowana była sytuacją szkolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, duży przyrost naturalny w latach powojennych przyczynił się do przeładowania w szkołach, dzieci uczyły się w systemie dwu a nawet trzyzmianowym. Szybko rozwijało się osiedle wokół ulicy Bema. Stąd decyzja o budowie nowej szkoły. Społeczny Komitet Budowy Szkoły powstał 21 lutego 1957r.

   W kwietniu 1958 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty szkoły. W roku szkolnym  1958/1959 Szkoła Podstawowa nr 7    stała się nową jednostką organizacyjną. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Wolności. Warunki pracy i nauki przez ten rok były bardzo trudne.    Rok szkolny 1959/1960 szkoła rozpoczęła w nowym budynku przy ulicy Bema.
W dniu 29 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Uroczystość oddania budynku do użytku odbyła się pierwszego września 1959 r.  W pierwszym roku istnienia szkoła liczyła 507 uczniów, którzy tworzyli 15 oddziałów,  w których uczyło 13 nauczycieli. Nowy rok szkolny 1959/1960 rozpoczął się już  w dotychczasowym budynku przy ulicy Bema 30, którego Inauguracji dokonali przedstawiciele władz miasta i władz oświatowych:
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej - Marian Gilarski
Wizytator Kuratowium - Stanisław Sawiński
Przewodniczący Komisji Oświaty - Seweryn Szyszka
Inspektor szkolny - Jan Chmiel
No i oczywiście kierownik szkoły Marian Winiecki - w obecności nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców.  Władze oświatowe zwiększyły rejon szkolny, liczba oddziałów wzrosła z 15 do 21. Nauka w szkole rozpoczęła się przy bardzo słabym wyposażeniu w sprzęt i pomoce naukowe. Meble szkolne wypożyczone były z różnych szkół na terenie Ostrowa.   Równocześnie powstał budynek, w którym mieściły się sanitariaty. Trwały też intensywne prace nad urządzeniem obejścia szkolnego, wykończenia sali gimnastycznej i bloku mieszkalnego dla nauczycieli. W urządzaniu boiska pracowali uczniowie i rodzice. Wiele prac wykonali żołnierze miejscowej Jednostki Wojskowej.
W roku 1959 oddano również do użytku salę gimnastyczną i dom nauczyciela. Wiosną 1960 roku przystąpiono już do zagospodarowania obejścia szkoły i boiska.
Do roku 1965 szkoła funkcjonowała jako szkoła siedmioklasowa. Kolejne lata owocowały wyposażeniem szkoły w meble, pomoce dydaktyczne, pomieszczenia szkolne stawały się coraz piękniejsze. Rozwijało się również życie społeczne szkoły wytworzyły się więzi miedzy uczniami i nauczycielami, rozwijała się współpraca z rodzicami. Społeczność szkolna zaczęła mieć wspólne cele. Jednym z nich było nadanie imienia szkole. Po burzliwych dyskusjach na radzie pedagogicznej, zebraniach organizacji szkolnych oraz zebraniach rodziców ustalono że patronem szkoły będzie Józef Bem. Nadanie imienia szkole nastąpiło 25 stycznia 1964 r. Odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku szkolnym. Reforma oświaty spowodowała , że nauka w szkole podstawowej została przedłużona do lat ośmiu. Pierwsi absolwenci ośmioklasowej podstawówki ukończyli szkołę w 1966 roku. Z każdym rokiem wzrastała liczba uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Było to spowodowane wyżem demograficznym, poszerzeniem obwodu szkolnego ale także niewątpliwie uznaniem szkoły przez władze oświatowe za "szkołę wiodącą" w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania.
W 1979r. szkoła została podłączona do kanalizacji miejskiej. Powstały łazienki w budynku szkoły, a budynek, w którym były sanitariaty został zmodernizowany. Powstała tam pracownia techniczna przeznaczona dla chłopców. W ostatnich latach istnienia tego budynku mieściła się tam modelarnia i harcówka. W 2008r. budynek został zburzony w związku z budową nowej hali sportowej.
W roku szkolnym 1983/1984 w związku z obchodami ćwierćwiecza szkoły, zrodziła się myśl nadania szkole sztandaru. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była ówczesna dyrektor szkoły Stefania Grzegorczyk, która zadbała o prawne procedury. Komitet Rodzicielski podjął uchwałę, że fundatorem sztandaru będą rodzice i zakład opiekuńczy PKS. Propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich rodziców, którzy zadeklarowali się wpłacić na ten cel 200zł od rodziny. Projekt plastyczny wykonała mgr Aleksandra Raczak. Kuratorium Oświaty zatwierdziło projekt i procedury dotyczące nadani sztandaru i w styczniu 1984r. szkoła otrzymała akt nadania „ Prawa posiadania sztandaru”. Sztandar został wręczony szkole 02 czerwca 1984r. podczas uroczystości 25- lecia szkoły.
Szkoła jako pierwsza z ostrowskich szkół w 1993r. zorganizowała pracownię komputerową. Staraniem dyrektora szkoły mgr Włodzimierza Mielocha zbudowana została nowa kotłownia i szkoła otrzymała ekologiczne ogrzewanie gazowe.
Kolejna reforma oświaty spowodowała, że decyzją władz samorządowych szkoła została sześcioletnią szkołą podstawową.
Od  2002r. dyrektorem szkoły została  mgr Marzena Czapracka. Od tego momentu do chwili obecnej szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, wymienione zostały okna w całej szkole. Od 2005roku w budynku szkoły mieści się Przedszkole nr 13.  W 2006r. zrealizowana została termomodernizacja budynku, który otrzymał nową elewację. Otoczenie szkoły jest sukcesywnie modernizowane i upiększane.
Obecnie jest nowoczesną szkołą wyposażoną w sprzęt komputerowy, multimedialny, pomoce dydaktyczne. Sale lekcyjne są sukcesywnie modernizowane. Został przeprowadzony remont stołówki, kuchni, świetlicy, biblioteki. Wiele prac wykonywanych jest dzięki pomocy rodziców. Historycznym wydarzeniem jest rozpoczęcie budowy hali sportowej w styczniu 2008r.
19 czerwca 2008 roku podczas pożegnania uczniów klas VI odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7.
W srebrnej tubie znalazł się papier zawierający fakty i nazwiska osób sprawujących obecnie
urzędy w kraju i w mieście, dane projektantów, osób nadzorujących budowę i wykonawców.
Symbolicznego zamurowania tuby dokonał Radosław Torzyński, prezydent miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, oraz Ryszard Kasperski przewodniczący Rady Rodziców.
Dokument spoczął w południowej ścianie powstającej sali, przy wejściu głównym.
Swoją obecnością zaszczycili uroczystość zaproszeni goście. Oprócz Prezydenta Miasta obecni byli m.in.:
poseł na Sejm Jarosław Urbaniak, Zastępca Prezydenta Stanisław Krakowski, Radni Miejscy, ks. Maciej Wyzujak, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Osiedla, uczniowie oraz ich rodzice.

Od września 2012 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Urszula Twardowska.
W roku szkolnym 2012/13 uczniowie i nauczyciele przystąpili do projektu edukacyjnego ,,Matematyka jest wszędzie”, który jest realizowany z inicjatywy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jego celem jest korelacja matematyki z innymi przedmiotami i doskonalenie umiejętności matematycznych uczniów. W tym samym okresie szkoła przystąpiła do trzeciej edycji programu ,,Szkoła z klasą2.0” wspieranego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem tego zadania jest promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu 2.0.
8 listopada 2012 roku w ramach projektu rządowego ,,Radosna szkoła” otwarto na terenie szkoły nowoczesny i kolorowy plac zabaw. Na uroczystości obecny był Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak, Wiceprezydent Miasta Marlena Maląg, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Aleksander Ziobro i członkowie Rady Miejskiej.
W ramach wymiany międzynarodowej w dniach 20- 27 kwietnia 2013 roku w szkole miała miejsce wizyta uczniów i nauczycieli z Włoch ze szkoły w Rho. Goście przybyli do nas w ramach projektu Comenius ,,Let’s play Together”.
W kwietniu 2013 roku odbyło się  podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Matematyka jest wszędzie”. Podczas uroczystości zostały zaprezentowane efekty całorocznej pracy uczniów i nauczycieli.
Mając na uwadze bezpieczeństwo placówki w lipcu i sierpniu 2013 roku dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Prace dotyczyły oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji gniazd ogólnych i komputerowych. W tym samym czasie odbyła się renowacja górki saneczkowej . Wykonano nową ziemną konstrukcję, zabezpieczono skarpy, powstały nowe schody i zainstalowano oświetlenie całego obiektu.
Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 szkoła została zcyfryzowana, zakupiono nowe komputery do każdej sali lekcyjnej oraz pracowni komputerowej. W szkole zaczął obowiązywać wyłącznie e- dziennik.
We wrześniu 2013 roku szkoła uzyskała certyfikat za udział w trzeciej edycji ogólnopolskiego programu ,,Szkoła z klasą 2.0”. Program był prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i ,,Gazetę Wyborczą”.
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elementem w procesie wychowania naszej szkoły. Wynikiem różnorodnych działań w tym zakresie było zdobycie w październiku 2013 roku tytułu ,,Najbardziej Ekologicznej Szkoły” w ramach projektu edukacyjno- ekologicznego ,,Ekologiczny ostrowianin 2013”.
Szkoła Podstawowa nr 7 jest jedyną placówką oświatową w Ostrowie Wielkopolskim , która prowadzi edukację ekonomiczną w ramach ogólnopolskiego  projektu ,,Otwarta Firma”.      22 listopada 2013 roku szkoła uzyskała tytuł ,,Najaktywniejsza szkoła- OTWARTA FIRMA 2012”. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce.
Mając na uwadze ciągłe udoskonalanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w placówce zatwierdzono do realizacji innowacje pedagogiczne, które zostały zgłoszone do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Innowacje dotyczą następujących tematów: ,,Świat pasji”, ,,Autostopem po regionie”, ,,Voki- asystent nauczyciela”.
W dniach od 22 lutego do 1 marca 2014 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły gościli w szkole w Rho we Włoszech w ramach wymiany międzynarodowej. Wizyta była tematycznie związana z ekologią i odbywała się pod hasłem ,,Wspólne dzieło dla lepszej przyszłości”.
W marcu 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 7 przyłączyła się do ogólnopolskiego programu ,,Mistrzowie Kodowania”, który realizuje firma Samsung Electronics Polska we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem ,,Rodzice w Edukacji”. Patronat nad zadaniem sprawuje Pierwsza Dama, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Ministerstwo Gospodarki. Celem programu ,,Mistrzowie Kodowania” jest nauka programowania i doskonalenie analitycznego i kreatywnego  myślenia. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączali się w realizacje wszystkich zadań związanych z programem. Uczeń Nikodem Pietras 29 maja 2014 roku uczestniczył w konferencji naukowej TEDx Warsaw, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nikodem został ,,twarzą programu” MISTRZOWIE KODOWANIA.
W roku 2014 uczniowie klas szóstych uzyskali ze sprawdzianu kompetencji  najwyższy wynik w mieście, który był jednocześnie znacznie wyższy niż średnia  kraju, województwa, powiatu i gminy.
12 września 2014 roku otwarto na terenie placówki  wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią z trawy naturalnej. Obiekt oprócz boiska do gry w piłkę nożną posiada czterotorową bieżnię okólną o nawierzchni syntetycznej oraz skocznię w dal. Inwestycja  została sfinansowana z budżetu miasta. Jej koszt to ponad 265 tysięcy złotych. Na uroczystym otwarciu boiska obecni byli: Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Aleksander Ziobro, radni miasta Lech Topolan i Mariusz Nowak, ksiądz Adam Kraska, dyrektor Przedszkola nr 13 Małgorzata Krzyżanek oraz dyrektorzy ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Szkoła Podstawowa nr 7 uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej uczniów. W jej ramach doszło do wizyty partnerskiej młodzieży ze Szkoły Podstawowej Petrovay Gyorgy Katolikus Altalans Iskole z Węgier. W naszej szkole gościła grupa 40 uczniów i 5 opiekunów. Wizyta trwała tydzień.
W listopadzie 2014 roku szkoła w ramach VI edycji ogólnopolskiego projektu ,,Otwarta Firma” uzyskała tytuł ,,Najaktywniejsza Szkoła”.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z Tomaszem Gollobem- który w 2010 roku uzyskał tytuł Mistrza Świata w Żużlu. Sportowiec zdobył również sześć razy tytuł Mistrza Świata drużynowo. Jest on jednym z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii Speedwaya. Wyjątkowe spotkanie było nagrodą w konkursie plastycznym ,,Świat żużla w oczach dziecka”.
W październiku 2015 roku drużyna piłkarska Szkoły Podstawowej nr 7 jako Mistrz Województwa Wielkopolskiego brała udział w finale ORLIK 2015 w Warszawie o Puchar Premiera Rzeczpospolitej Polskiej.
W roku 2016 uczniowie klas szóstych powtórzyli sukces swoich starszych kolegów i uzyskali bardzo wysoki wynik ze sprawdzianu kompetencji. Dało to Szkole Podstawowej nr 7 pierwsze miejsce wśród ostrowskich szkół podstawowych. Jednocześnie zdobyte punkty były wyższe niż średnia kraju, województwa , powiatu i gminy.
29 maja 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z żużlowcem Grzegorzem Zengotą. Dla młodzieży była to niebywała atrakcja, ponieważ spotkanie miało miejsce przed wielką imprezą żużlową ,,Speedway Best Pairs”, która odbywała się w naszym mieście.
1 czerwca 2016 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Kuratorium Oświaty z Poznania oraz dyrektorów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu. Celem spotkania była debata kuratoryjna na temat zmian w edukacji.
W celu zintegrowania środowiska lokalnego 18 czerwca 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 odbył się festyn rodzinny ,,Siódemka wita lato”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie CZAS DLA DZIECI i RADA RODZICÓW. Z zebranych środków finansowych podczas wspólnej zabawy zakupiono sprzęt do mobilnej pracowni komputerowej.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i wygodę uczniów w sierpniu 2016 roku w ramach inicjatywy lokalnej wykonano modernizację czterech łazienek. Projekt nosił tytuł ,,Łazienki dla synusia i córeńki”. Wymieniono płytki ceramiczne na ścianach i podłogach, zainstalowano nowe kabiny i zamontowano nową armaturę sanitarną.
We wrześniu 2016 roku otwarto na terenie szkoły kort tenisowy, który powstał w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego pod hasłem ,,Bądź jak Janowicz i Radwańska”. Pomysłodawczynią projektu była nauczycielka naszej szkoły Krystyna Fischer- Bąk. Uroczystego otwarcia nowoczesnego obiektu sportowego dokonała Prezydent Miasta Beata Klimek i Dyrektor Szkoły  Urszula Twardowska. Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Prezydent Miasta Beata Klimek, Asystent Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Łukasza Mikołajczyka, radni miasta- Teresa Burkietowicz, Alojzy Motylewski, Mariusz Nowak, Lech Topolan, Magdalena Waliszewska. Wśród zaproszonych gości byli także: ksiądz kanonik Maciej Wyzujak, który poświęcił obiekt, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Joanna Maćkowiak, dyrektor Przedszkola nr 13 Małgorzata Krzyżanek, Inspektor Nadzoru Budowlanego Zbigniew Tomicki, przewodniczący Rady Osiedla nr 9 Roman Malujda, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Binek, prezes Stowarzyszenia ,,Czas dla dzieci” Joanna Lisiak, przedstawiciele Klubu Seniora ,,Optymiści”, dyrektorzy ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów,  nauczyciele, rodzice i uczniowie.
W latach 2013- 2017 nauczyciele naszej szkoły uzyskali Nagrody Kuratora Oświaty, Nagrody Prezydenta Miasta i Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Ewa Bartczak- Nagroda Kuratora Oświaty w roku 2014
Violett Lebda- Nagroda Kuratora Oświaty w roku 2015
Grażyna Krolek- Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2016
Nagrody Prezydenta Miasta:
Ewa Bartczak w roku 2013
Krzysztof Stec w roku 2013
Urszula Twardowska w latach 2014 i 2016
Grażyna Krolek w roku 2015
Krystyna Fischer- Bąk w roku 2016

W latach 2013-2017 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 uzyskali liczne nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim:
Konkursy polonistyczne
Julia Stachowiak- Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Opowiadanie, bajanie…”- wyróżnienie
Aleksandra Kupczyk- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Turniej Białych Piór” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty- wyróżnienie
Aleksandra Kupczyk- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego pod kierunkiem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty-  tytuł laureata
Agnieszka Kubiak- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kolbergera pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy- dwa specjalne wyróżnienia
Aleksandra Kupczyk- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego pod Patronatem Związku Bibliotek Polskich- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,Bez Granic”- I miejsce
Antonina Bielska- XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,Bez Granic”- wyróżnienie
Marta Żywica- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Turniej Białych Piór”  pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- laureatka
Julia Spaleniak- XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- wyróżnienie
Julia Smoczyk- Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Z uśmiechem przez świat”- wyróżnienie
Antonina Bielska- Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Z uśmiechem przez świat”- wyróżnienie
Maria Kupczyk- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kolbergera ,,Czaruję o swoich radościach i nie- radościach”  pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy   -    I miejsce
Natalia Pokrywa- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kolbergera ,,Czaruję o swoich radościach i nie- radościach” pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy- wyróżnienie
Antonina Bielska- XXXIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- wyróżnienie
Faustyna Blandzi- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureatka
Tobiasz Gosławski- Wojewódzki Konkurs Literacki ,, Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureat
Karol Kasperek- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureat
Mikołaj Małecki- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureat
Natalia Pokrywa- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureatka
Konkursy matematyczne
Adam Hybsz- Wojewódzki Konkurs Matematyczny pod kierunkiem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty- tytuł  laureata
Adam Hybsz- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA 2016- laureat
Adam Hybsz- XXIII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016-laureat
Jakub Mielczarek- XXIII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016- wyróżnienie

Konkursy przrodnicze
Aleksander Wieczorek- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- laureat
Agnieszka Gierz- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- laureatka w latach 2013 i 2014
Max Linkowski- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- laureat
Konkursy plastyczne
Monika Derucka-  XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej,
Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Natalia Pokrywa-  XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Kukiełka”, Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- II miejsce
Magdalena Szczap-  III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu- laureatka
Marta Mądra-  X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Kartka z wakacji”, Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Aleksandra Kupczyk- XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Kartka z wakacji”- Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Natalia Pokrywa-  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Anioł 2015”, Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży,, Dorożkarnia” w Warszawie- wyróżnienie
Natalia Pokrywa-  Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny ,, Bazgroł 2015”, Portal kulturalny Ka- finalistka
Wiktoria Klupieć-  Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczn y,, Bazgroł 2015”, Portal kulturalny Ka- finalistka
Tobiasz Gosławsk- i Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny ,,Bazgroł 2015”,
Portal kulturalny Ka- finalista
Natalia Pokrywa-  II Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Dziecko w folklorze świata”
Towarzystwo Sympatyków Kultury Ludowej ,, Otwórz się na folklor”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu- laureatka
Natalia Pokrywa-  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Policja przyszłości” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Komenda Główna Policji- I miejsce
Natalia Pokrywa-  XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej
,,Owady - milion gatunków”- Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Wiktoria Klupieć-  XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej
,,Owady - milion gatunków”- Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Tobiasz Gosławski- XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej
,,Owady - milion gatunków”- Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureat
Natalia Pokrywa- XIX Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, Dom Kultury w Pleszewie- wyróżnienie
Aleksander Woliński-  XIX Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, Dom Kultury w Pleszewie- wyróżnienie
Wiktoria Klupieć XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Ozdoba choinkowa”- Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie-  wyróżnienie
Nikodem Spurtacz- XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Świat dziecka”- Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci”, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło 34 w Ostrowie Wielkopolskim- wyróżnienie
Alicja Tyra- Wojewódzki Konkurs Plastyczny,, Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci”,
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 34 w Ostrowie Wielkopolskim- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- II Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Dziecko w folklorze świata” Towarzystwo Sympatyków Kultury Ludowej ,,Otwórz się na folklor”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu- wyróżnienie
Krystian Szymik- II Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Dziecko w folklorze świata”
Towarzystwo Sympatyków Kultury Ludowej ,,Otwórz się na folklor”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu- wyróżnienie
Wiktoria Klupieć-   XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej ,,Woda źródłem życia”,Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Alicja Tyra XXI- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej ,,Woda źródłem życia”,Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Natalia Pokrywa-XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Ozdoba choinkowa”, Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Oliwia Strąk- XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Ozdoba choinkowa” Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Nikodem Spurtacz-  XX Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, Dom Kultury w Pleszewie- wyróżnienie
Natalia Pokrywa-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- I miejsce
Nikodem Spurtacz-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”,
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- I miejsce
Oliwia Kinastowska-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”,
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- wyróżnienie
Wiktoria Dołżonek-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”,
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Kartka wielkanocna 2017”, Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy- wyróżnienie

Historia szkoły – lata 2017- 2019

W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 7 w wyniku kolejnej reformy oświaty przekształciła się  z sześcioletniej  w ośmioletnią szkołę podstawową.

We wrześniu 2017 roku oddano do użytku uczniom nowe szatnie, które zostały zmodernizowane i wyposażone w 612 nowoczesnych szafek. Inwestycja została zrealizowana w ramach kolejnej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycją na rzecz szkoły i lokalnej społeczności jest  siłownia zewnętrzna, która powstała przy boisku szkolnym. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu ,,Bądź fit jak Lewandowska i Chodakowska”. Zadanie zrealizowano dzięki Ostrowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie i nauczyciele przystąpili do programu edukacyjnego ,,Wielkopolska- mój dom”. Jego celem jest edukacja regionalna, która przybliży młodzieży bogactwo wielkopolskiej kultury, tradycji i historii. W ramach programu będą realizowane ciekawe i różnorodne zadania: wycieczki po regionie, warsztaty artystyczne na temat wielkopolskich tradycji, zwiedzanie ważnych ostrowskich instytucji, zajęcia w Muzeum Miasta, spotkania z ciekawymi ludźmi, tworzenie słownika gwary wielkopolskiej… . Koordynatorką i autorką  projektu jest polonistka Grażyna Krolek.

,,No Place for Hate” to dwuletni międzynarodowy  projekt edukacyjny, do którego przystąpiła nasza placówka w bieżącym roku szkolnym. W projekcie bierze  udział sześć  szkół: z Polski, Chorwacji, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Dzięki współpracy między szkołami uczniowie będą mieli możliwość zwiedzenia partnerskich krajów, poznać ich historię, kulturę i zwyczaje. Koordynatorem projektu jest Monika Dryjańska—nauczycielka języka angielskiego.

W grudniu 2017 szkoła po raz kolejny uzyskała tytuł ,, Najaktywniejsza Szkoła w kategorii klas IV- VI” w ogólnopolskim konkursie towarzyszącemu projektowi OTWARTA FIRMA. Projekt jest organizowany przez  Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Ideą programu jest wspieranie przedsiębiorczych postaw i inicjatyw wśród młodych ludzi.

Rok 2018 został ogłoszony w Polsce Rokiem dla Niepodległej z  okazji 100. rocznicy odzyskania przez nasz kraj  niepodległości po 123 latach zaborów. W związku z  rocznicą Szkoła Podstawowa nr 7 włączyła się w obchody mające uczcić pamięć o tym ważnym wydarzeniu.  Uczniowie i nauczyciele realizować będą różnorodne zadania: projekty edukacyjne, spotkania ze świadkami historii, konkursy, wystawy, udział w uroczystościach szkolnych i miejskich.

W marcu 2018 roku do naszej szkoły w ramach międzynarodowej wymiany przyjechała delegacja młodzieży z Włoch z miasta Rho. Współpraca z włoską szkołą trwa już 8 lat.

W dniach 15- 20 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ramach projektu Erasmus w wymianie międzynarodowej. Udali się w ramach projektu ,,No Place for Hate”  do Wielkiej Brytanii do Alec Hunter Academy, która znajduje się w Braintree.

10 czerwca po raz trzeci w szkole odbył się festyn rodzinny ,,Siódemka wita lato”. Wśród zaproszonych gości byli:  wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Alojzy Motylewski, dyrektor Przedszkola nr 13 Małgorzata Krzyżanek, ks. kanonik Maciej Wyzujak, przedstawiciele klubu ,,Optymiści”. Przybyłych gości, rodziców, uczniów i mieszkańców osiedla przywitała dyrektor szkoły Urszula Twardowska. Atrakcjami festynu były konkursy, gry, loteria fantowa, kreatywne stoliki i kącik   dla smakoszy. Został podsumowany projekt ,,Wielkopolska- mój dom”. Inicjatorem wydarzenia była Rada Rodziców i działające w szkole Stowarzyszenie ,,Czas dla dzieci”. Pozyskane podczas festynu środki finansowe zostały przeznaczone na urządzenie nowoczesnych sal do nauki języków obcych.

11 czerwca 2019 roku w związku z 15.rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano 13. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej.  Konkurs odbył się pod hasłem ,,Europa nasz wspólny dom- zjednoczeni w różnorodności”. Główne cele wydarzeniato: kształtowanie postaw europejskich, rozwijanie wartości demokratycznych i wychowywanie do życia w tolerancji. Zadanie zostało zrealizowane dzięki współpracy Szkolnego Klubu Młodego Europejczyka z Urzędem Miejskim, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, Programem Agencji Narodowej Erasmus +.  Koordynatorem konkursu była Ewa Bartczak- nauczyciel języka niemieckiego we współpracy z nauczycielami języków obcych.

19 czerwca 2018 roku w Sali Kolumnowej ostrowskiego Ratusza odbyła się gala laureatów konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Gospodarzem spotkania była Prezydent Miasta Beata Klimek. Z naszej szkoły na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie: Faustyna Blandzi, Gabriela Krakowska, Kinga Kaczmarek, Wiktoria Klupieć, Max Linkowski, Marta Szymczak, Natalia Pokrywa, Marta Popiel. Opiekunami uczniów są: Marzena Czapracka, Grażyna Krolek, Wioletta Lebda, Małgorzata Wieczorek. Laureaci i opiekunowie otrzymali z rąk pani Prezydent dyplomy i upominki. Naszym uczniom  towarzyszyła dyrektor szkołyUrszula Twardowska.

W roku szkolnym 2017/18  oddano do użytku dwie  nowoczesne sale językowe- do nauki języka niemieckiego i języka angielskiego. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców i działającego w szkole  Stowarzyszenia ,, Czas dla dzieci”.

Od 1 do 5 października 2018 roku nasza szkoła gościła uczniów i nauczycieli  z Chorwacji, Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Wizyta odbyła się w ramach projektu ,,No place for hate”.Uczestnicy spotkania uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, poznali naszą szkołę i  zabytki naszego regionu.

9 listopada 2018 roku społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji ,,Rekord dla Niepodległej”. Uczestnicy akcji zebrali się o godzinie 11.11 w hali sportowej i wspólnie odśpiewali hymn Polski ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Inicjatorem wydarzenia było Ministerstwo Edukacji Narodowej. ,,Rekord dla Niepodległej” włączył się w uroczystości związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Od 19 do 24 listopada nauczyciele naszej szkoły przebywali w Irlandii w miejscowości Baillina, gdzie odbyło się spotkanie organizacyjne koordynatorów projektu Erasmus + ,, Read Count and Play- skillswilltakeyou a longway”. Do kolejnego programu międzynarodowego przystąpiły szkoły z Polski, Irlandii, Finlandii, Węgier, Portugalii i Turcji.  Celem tego Erasmusa +  jest zaopatrzenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, które ułatwią sukces w życiu zawodowym. Projekt zyskał aprobatę Komisji Europejskiej, dzięki temu pozyskane zostały fundusze na realizację tego międzynarodowego  zadania. Koordynatorem projektu jest Monika Dryjańska.

11 listopada 2018 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w miejskich obchodach Roku dla Niepodległej. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w ostrowskiej Konkatedrze, następnie udali się wspólnie z władzami miasta i delegacjami wszystkich ostrowskich placówek oświatowych na miejsce, gdzie uroczyście zakopano Kapsułę Czasu, w której znalazły się przesłania dla przyszłych pokoleń. W kapsule znajduje się również przesłanie uczniów naszej szkoły. Kapsuła ma zostać odkopana za 100 lat.

18 grudnia 2018 roku w Ostrowskim Centrum Kultury odbyło się Europejskie Spotkanie Wigilijne 2018. Uroczystość przygotował Klub Młodego Europejczyka  pod kierownictwem nauczycieli języków obcych. Uczniowie prezentowali utwory w wielu językach: polskim, chorwackim, węgierskim, rumuńskim, angielskim, niemieckim. Spotkaniewigilijneodbyłosię w ramachprojektówmiędzynarodowych Erasmus + : ,, No Place for Hate” i,,Read Count and Play- these skills will take you a long way”.

3 stycznia 2019 roku odbyła się Wieczornica Poetycka, która zapoczątkowała realizację projektu edukacyjnego ,,Siódemka szkołą wielopokoleniową” Projekt był realizowany w związku z obchodami w roku bieżącym 60. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema. Na wieczornicy obecni byli nauczyciele, rodzice, uczniowie i zaproszeni goście: absolwentka Siódemki- Małgorzata Krzyżanek i Radny Miasta- Damian Grzeszczyk. Wieczór upłynął w uroczystej poetycko- wspomnieniowej atmosferze. Wieczornice poetyckie, podczas których uczniowie prezentują swoją twórczość literacką, są wieloletnią   tradycją naszej szkoły. Koordynatorkami zadania są: Wioletta Lebda, Elżbieta Bachorska i Grażyna Krolek.

1 lutego w naszej szkole odbył się pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Od 6- ściu lat nasza placówka jest organizatorem tego zadania edukacyjnego. Honorowy Patronat nad konkursem pełni Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Konkurs jest trzyetapowy. Składa się z części ustnej i pisemnej. Jego celem jest doskonalenie umiejętności polonistycznych uczniów i promowanie czytelnictwa. Koordynatorkami konkursu są polonistki Grażyna Krolek i Aurelia Paczkowska.

W marcu 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 7 zajęła trzecie miejsce w plebiscycie organizowanym przez ,,Głos Wielkopolski” na Szkołę Przyjazną Dzieciom. Nominację do konkursu zgłosili rodzice i uczniowie.

W dniach 17- 22 marca 2019 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły udali się w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + ,, Read Count and Play- theseskillswilltakeyou a longway” do Turcji do miasta Trabzon. Tam odbyło się spotkanie przedstawicieli z Polski, Finlandii, Irlandii, Węgier, Portugalii i Turcji. Uczestnicy w ramach wymiany międzynarodowej poznali odmienne tradycje i kulturę zaprzyjaźnionego kraju. Odbywały się wycieczki, zwiedzanie obiektów szkolnych, uczestniczono w zajęciach edukacyjnych i panelach dyskusyjnych. Koordynatorem projektu jest Monika Dryjańska- nauczyciel języka angielskiego.

Od 25 do 30 marca delegacja uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 przebywała w Rumunii w ramach realizacji projektu międzynarodowego Erasmus +  ,, No Place for Hate”. Wizyta miała na celu poznanie bogatej kultury zaprzyjaźnionego kraju, uczyła  poszanowania  dla innej kultury. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe. Wyjazd do Rumunii był niezwykle ciekawy, ponieważ posiadał bogaty program. W projekcie ,,No Place for Hate” uczestniczą kraje: Polska, Rumunia, Anglia, Portugalia, Chorwacja, Turcja.

W ramach projektu międzynarodowego Erasmus + ,, Read Count and Play- Theseskillswilltakeyou a longway”  w dniach 18- 23 maja uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 udali się na Węgry do Budapesztu. Tam odbyło się spotkanie uczestników projektu z Polski, Portugalii, Rumunii, Finlandii, Turcji i  Irlandii.

27 maja 2019 roku w Ostrowskim Centrum Kultury uczniowie naszej szkoły zaprezentowali ostrowskiej publiczności spektakl ,,Z Mamy się nie wyrasta”. Widowisko odbyło się pod Honorowym Patronatem księdza Biskupa Edwarda Janiaka i Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W przedstawieniu wystąpili: Schola Dziecięca z Parafii p.w. Ducha Świętego, Zespół Sakralny ,,Lumen”  z Poznania i uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych z Ostrowa Wielkopolskiego. Patronat medialny nad spektaklem sprawowała Telewizja Diecezji Kaliskiej ,,Dom Józefa”, Telewizja ,,Proart ”i dwutygodnik ,,Opiekun”. Koordynatorem wydarzenia była Emilia Nowacka- nauczycielka religii.

19 czerwca w ostrowskim Ratuszu  odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Beaty Klimek z laureatami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich. Największą grupę laureatów reprezentowała nasza szkoła. Wśród zaproszonych na uroczystość byli uczniowie: Faustyna Blandzi, Wiktoria Calik, Wiktoria Depiak, Anita Filipiak, Wiktoria Głodek, Julianna Grzeszczyk, Laura Grzeszczyk, Mateusz Gumienny, Hanna Gwóźdź,  Kinga Kaczmarek, Gabriela Krakowska, Wiktoria Klupieć, Antonina Kubica, Maria Kupczyk, Jędrzej Michalak,  Helena Popiel, Marta Popiel, Natalia Pokrywa, Magdalena Rataj, Jan Szydłowski,  Magdalena Śniegocka, Iga Walendowska, Norbert Wojciechowski. Opiekunami laureatów są nauczyciele: Marzena Czapracka, Joanna Dryjańska, Grażyna Krolek, Wioletta Lebda, Emilia Nowacka, Justyna Wojtkowiak. Laureatom Siódemki towarzyszyła dyrektor naszej szkoły Urszula Twardowska.

 W czerwcu odbyło się podsumowanie Erasmusa + ,,No Place for Hate” . Miejscem spotkania koordynatorów była Turcja, gdzie omówiono efekty  projektu, który okazał się bardzo owocny dla uczniów i nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/19 oddano do użytku dwie pracownie językowe, zamontowano nowe drzwi do sal lekcyjnych. W czasie wakacji w czerwcu 2019 roku wyremontowano korytarze szkolne, odnowiono sale lekcyjne, stołówkę, uruchomiono sekretariat uczniowski. Dzięki wsparciu Rady Rodziców zainstalowano elektroniczny system wejść i wyjść ze szkoły w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów.

W latach 2017- 2019 nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 otrzymali nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Nagrody Prezydenta Miasta:

Grażyna Krolek- Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku 2018

Urszula Twardowska- Nagroda Prezydenta Miasta w roku 2018

Jolanta Kasprzak- Nagroda Prezydenta Miasta w roku 2018

Krystyna Fischer- Bąk- Nagroda Prezydenta Miasta w roku 2017

Od września 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu międzynarodowego Erasmus + ,, I seeyou,Ihearyou, I feelyou”. Jego  celem jest budowanie dobrej atmosfery w szkole i pozytywnych relacji między uczniami. Do programu przystąpiły szkoły z Polski, Hiszpanii, Macedonii, Estonii, Chorwacji i Turcji. Zadania związane z projektem będą realizowane w latach 2019- 20. Koordynatorem projektu Erasmus + jest Monika Dryjańska- nauczycielka języka angielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 powstała dzięki staraniom władz miejskich i społeczeństwa miasta. Inicjatywa  spowodowana była sytuacją szkolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, duży przyrost naturalny w latach powojennych przyczynił się do przeładowania w szkołach, dzieci uczyły się w systemie dwu a nawet trzyzmianowym. Szybko rozwijało się osiedle wokół ulicy Bema. Stąd decyzja o budowie nowej szkoły. Społeczny Komitet Budowy Szkoły powstał 21 lutego 1957r.

   W kwietniu 1958 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty szkoły. W roku szkolnym  1958/1959 Szkoła Podstawowa nr 7    stała się nową jednostką organizacyjną. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Wolności. Warunki pracy i nauki przez ten rok były bardzo trudne.    Rok szkolny 1959/1960 szkoła rozpoczęła w nowym budynku przy ulicy Bema.
W dniu 29 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Uroczystość oddania budynku do użytku odbyła się pierwszego września 1959 r.  W pierwszym roku istnienia szkoła liczyła 507 uczniów, którzy tworzyli 15 oddziałów,  w których uczyło 13 nauczycieli. Nowy rok szkolny 1959/1960 rozpoczął się już  w dotychczasowym budynku przy ulicy Bema 30, którego Inauguracji dokonali przedstawiciele władz miasta i władz oświatowych:
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej - Marian Gilarski
Wizytator Kuratowium - Stanisław Sawiński
Przewodniczący Komisji Oświaty - Seweryn Szyszka
Inspektor szkolny - Jan Chmiel
No i oczywiście kierownik szkoły Marian Winiecki - w obecności nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców.  Władze oświatowe zwiększyły rejon szkolny, liczba oddziałów wzrosła z 15 do 21. Nauka w szkole rozpoczęła się przy bardzo słabym wyposażeniu w sprzęt i pomoce naukowe. Meble szkolne wypożyczone były z różnych szkół na terenie Ostrowa.   Równocześnie powstał budynek, w którym mieściły się sanitariaty. Trwały też intensywne prace nad urządzeniem obejścia szkolnego, wykończenia sali gimnastycznej i bloku mieszkalnego dla nauczycieli. W urządzaniu boiska pracowali uczniowie i rodzice. Wiele prac wykonali żołnierze miejscowej Jednostki Wojskowej.
W roku 1959 oddano również do użytku salę gimnastyczną i dom nauczyciela. Wiosną 1960 roku przystąpiono już do zagospodarowania obejścia szkoły i boiska.
Do roku 1965 szkoła funkcjonowała jako szkoła siedmioklasowa. Kolejne lata owocowały wyposażeniem szkoły w meble, pomoce dydaktyczne, pomieszczenia szkolne stawały się coraz piękniejsze. Rozwijało się również życie społeczne szkoły wytworzyły się więzi miedzy uczniami i nauczycielami, rozwijała się współpraca z rodzicami. Społeczność szkolna zaczęła mieć wspólne cele. Jednym z nich było nadanie imienia szkole. Po burzliwych dyskusjach na radzie pedagogicznej, zebraniach organizacji szkolnych oraz zebraniach rodziców ustalono że patronem szkoły będzie Józef Bem. Nadanie imienia szkole nastąpiło 25 stycznia 1964 r. Odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku szkolnym. Reforma oświaty spowodowała , że nauka w szkole podstawowej została przedłużona do lat ośmiu. Pierwsi absolwenci ośmioklasowej podstawówki ukończyli szkołę w 1966 roku. Z każdym rokiem wzrastała liczba uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Było to spowodowane wyżem demograficznym, poszerzeniem obwodu szkolnego ale także niewątpliwie uznaniem szkoły przez władze oświatowe za "szkołę wiodącą" w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania.
W 1979r. szkoła została podłączona do kanalizacji miejskiej. Powstały łazienki w budynku szkoły, a budynek, w którym były sanitariaty został zmodernizowany. Powstała tam pracownia techniczna przeznaczona dla chłopców. W ostatnich latach istnienia tego budynku mieściła się tam modelarnia i harcówka. W 2008r. budynek został zburzony w związku z budową nowej hali sportowej.
W roku szkolnym 1983/1984 w związku z obchodami ćwierćwiecza szkoły, zrodziła się myśl nadania szkole sztandaru. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była ówczesna dyrektor szkoły Stefania Grzegorczyk, która zadbała o prawne procedury. Komitet Rodzicielski podjął uchwałę, że fundatorem sztandaru będą rodzice i zakład opiekuńczy PKS. Propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich rodziców, którzy zadeklarowali się wpłacić na ten cel 200zł od rodziny. Projekt plastyczny wykonała mgr Aleksandra Raczak. Kuratorium Oświaty zatwierdziło projekt i procedury dotyczące nadani sztandaru i w styczniu 1984r. szkoła otrzymała akt nadania „ Prawa posiadania sztandaru”. Sztandar został wręczony szkole 02 czerwca 1984r. podczas uroczystości 25- lecia szkoły.
Szkoła jako pierwsza z ostrowskich szkół w 1993r. zorganizowała pracownię komputerową. Staraniem dyrektora szkoły mgr Włodzimierza Mielocha zbudowana została nowa kotłownia i szkoła otrzymała ekologiczne ogrzewanie gazowe.
Kolejna reforma oświaty spowodowała, że decyzją władz samorządowych szkoła została sześcioletnią szkołą podstawową.
Od  2002r. dyrektorem szkoły została  mgr Marzena Czapracka. Od tego momentu do chwili obecnej szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, wymienione zostały okna w całej szkole. Od 2005roku w budynku szkoły mieści się Przedszkole nr 13.  W 2006r. zrealizowana została termomodernizacja budynku, który otrzymał nową elewację. Otoczenie szkoły jest sukcesywnie modernizowane i upiększane.
Obecnie jest nowoczesną szkołą wyposażoną w sprzęt komputerowy, multimedialny, pomoce dydaktyczne. Sale lekcyjne są sukcesywnie modernizowane. Został przeprowadzony remont stołówki, kuchni, świetlicy, biblioteki. Wiele prac wykonywanych jest dzięki pomocy rodziców. Historycznym wydarzeniem jest rozpoczęcie budowy hali sportowej w styczniu 2008r.
19 czerwca 2008 roku podczas pożegnania uczniów klas VI odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7.
W srebrnej tubie znalazł się papier zawierający fakty i nazwiska osób sprawujących obecnie
urzędy w kraju i w mieście, dane projektantów, osób nadzorujących budowę i wykonawców.
Symbolicznego zamurowania tuby dokonał Radosław Torzyński, prezydent miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, oraz Ryszard Kasperski przewodniczący Rady Rodziców.
Dokument spoczął w południowej ścianie powstającej sali, przy wejściu głównym.
Swoją obecnością zaszczycili uroczystość zaproszeni goście. Oprócz Prezydenta Miasta obecni byli m.in.:
poseł na Sejm Jarosław Urbaniak, Zastępca Prezydenta Stanisław Krakowski, Radni Miejscy, ks. Maciej Wyzujak, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Osiedla, uczniowie oraz ich rodzice.

Od września 2012 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Urszula Twardowska.
W roku szkolnym 2012/13 uczniowie i nauczyciele przystąpili do projektu edukacyjnego ,,Matematyka jest wszędzie”, który jest realizowany z inicjatywy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jego celem jest korelacja matematyki z innymi przedmiotami i doskonalenie umiejętności matematycznych uczniów. W tym samym okresie szkoła przystąpiła do trzeciej edycji programu ,,Szkoła z klasą2.0” wspieranego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem tego zadania jest promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu 2.0.
8 listopada 2012 roku w ramach projektu rządowego ,,Radosna szkoła” otwarto na terenie szkoły nowoczesny i kolorowy plac zabaw. Na uroczystości obecny był Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak, Wiceprezydent Miasta Marlena Maląg, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Aleksander Ziobro i członkowie Rady Miejskiej.
W ramach wymiany międzynarodowej w dniach 20- 27 kwietnia 2013 roku w szkole miała miejsce wizyta uczniów i nauczycieli z Włoch ze szkoły w Rho. Goście przybyli do nas w ramach projektu Comenius ,,Let’s play Together”.
W kwietniu 2013 roku odbyło się  podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Matematyka jest wszędzie”. Podczas uroczystości zostały zaprezentowane efekty całorocznej pracy uczniów i nauczycieli.
Mając na uwadze bezpieczeństwo placówki w lipcu i sierpniu 2013 roku dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Prace dotyczyły oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji gniazd ogólnych i komputerowych. W tym samym czasie odbyła się renowacja górki saneczkowej . Wykonano nową ziemną konstrukcję, zabezpieczono skarpy, powstały nowe schody i zainstalowano oświetlenie całego obiektu.
Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 szkoła została zcyfryzowana, zakupiono nowe komputery do każdej sali lekcyjnej oraz pracowni komputerowej. W szkole zaczął obowiązywać wyłącznie e- dziennik.
We wrześniu 2013 roku szkoła uzyskała certyfikat za udział w trzeciej edycji ogólnopolskiego programu ,,Szkoła z klasą 2.0”. Program był prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i ,,Gazetę Wyborczą”.
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elementem w procesie wychowania naszej szkoły. Wynikiem różnorodnych działań w tym zakresie było zdobycie w październiku 2013 roku tytułu ,,Najbardziej Ekologicznej Szkoły” w ramach projektu edukacyjno- ekologicznego ,,Ekologiczny ostrowianin 2013”.
Szkoła Podstawowa nr 7 jest jedyną placówką oświatową w Ostrowie Wielkopolskim , która prowadzi edukację ekonomiczną w ramach ogólnopolskiego  projektu ,,Otwarta Firma”.      22 listopada 2013 roku szkoła uzyskała tytuł ,,Najaktywniejsza szkoła- OTWARTA FIRMA 2012”. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce.
Mając na uwadze ciągłe udoskonalanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w placówce zatwierdzono do realizacji innowacje pedagogiczne, które zostały zgłoszone do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Innowacje dotyczą następujących tematów: ,,Świat pasji”, ,,Autostopem po regionie”, ,,Voki- asystent nauczyciela”.
W dniach od 22 lutego do 1 marca 2014 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły gościli w szkole w Rho we Włoszech w ramach wymiany międzynarodowej. Wizyta była tematycznie związana z ekologią i odbywała się pod hasłem ,,Wspólne dzieło dla lepszej przyszłości”.
W marcu 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 7 przyłączyła się do ogólnopolskiego programu ,,Mistrzowie Kodowania”, który realizuje firma Samsung Electronics Polska we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem ,,Rodzice w Edukacji”. Patronat nad zadaniem sprawuje Pierwsza Dama, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Ministerstwo Gospodarki. Celem programu ,,Mistrzowie Kodowania” jest nauka programowania i doskonalenie analitycznego i kreatywnego  myślenia. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączali się w realizacje wszystkich zadań związanych z programem. Uczeń Nikodem Pietras 29 maja 2014 roku uczestniczył w konferencji naukowej TEDx Warsaw, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nikodem został ,,twarzą programu” MISTRZOWIE KODOWANIA.
W roku 2014 uczniowie klas szóstych uzyskali ze sprawdzianu kompetencji  najwyższy wynik w mieście, który był jednocześnie znacznie wyższy niż średnia  kraju, województwa, powiatu i gminy.
12 września 2014 roku otwarto na terenie placówki  wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią z trawy naturalnej. Obiekt oprócz boiska do gry w piłkę nożną posiada czterotorową bieżnię okólną o nawierzchni syntetycznej oraz skocznię w dal. Inwestycja  została sfinansowana z budżetu miasta. Jej koszt to ponad 265 tysięcy złotych. Na uroczystym otwarciu boiska obecni byli: Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Aleksander Ziobro, radni miasta Lech Topolan i Mariusz Nowak, ksiądz Adam Kraska, dyrektor Przedszkola nr 13 Małgorzata Krzyżanek oraz dyrektorzy ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Szkoła Podstawowa nr 7 uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej uczniów. W jej ramach doszło do wizyty partnerskiej młodzieży ze Szkoły Podstawowej Petrovay Gyorgy Katolikus Altalans Iskole z Węgier. W naszej szkole gościła grupa 40 uczniów i 5 opiekunów. Wizyta trwała tydzień.
W listopadzie 2014 roku szkoła w ramach VI edycji ogólnopolskiego projektu ,,Otwarta Firma” uzyskała tytuł ,,Najaktywniejsza Szkoła”.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z Tomaszem Gollobem- który w 2010 roku uzyskał tytuł Mistrza Świata w Żużlu. Sportowiec zdobył również sześć razy tytuł Mistrza Świata drużynowo. Jest on jednym z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii Speedwaya. Wyjątkowe spotkanie było nagrodą w konkursie plastycznym ,,Świat żużla w oczach dziecka”.
W październiku 2015 roku drużyna piłkarska Szkoły Podstawowej nr 7 jako Mistrz Województwa Wielkopolskiego brała udział w finale ORLIK 2015 w Warszawie o Puchar Premiera Rzeczpospolitej Polskiej.
W roku 2016 uczniowie klas szóstych powtórzyli sukces swoich starszych kolegów i uzyskali bardzo wysoki wynik ze sprawdzianu kompetencji. Dało to Szkole Podstawowej nr 7 pierwsze miejsce wśród ostrowskich szkół podstawowych. Jednocześnie zdobyte punkty były wyższe niż średnia kraju, województwa , powiatu i gminy.
29 maja 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z żużlowcem Grzegorzem Zengotą. Dla młodzieży była to niebywała atrakcja, ponieważ spotkanie miało miejsce przed wielką imprezą żużlową ,,Speedway Best Pairs”, która odbywała się w naszym mieście.
1 czerwca 2016 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Kuratorium Oświaty z Poznania oraz dyrektorów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu. Celem spotkania była debata kuratoryjna na temat zmian w edukacji.
W celu zintegrowania środowiska lokalnego 18 czerwca 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 odbył się festyn rodzinny ,,Siódemka wita lato”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie CZAS DLA DZIECI i RADA RODZICÓW. Z zebranych środków finansowych podczas wspólnej zabawy zakupiono sprzęt do mobilnej pracowni komputerowej.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i wygodę uczniów w sierpniu 2016 roku w ramach inicjatywy lokalnej wykonano modernizację czterech łazienek. Projekt nosił tytuł ,,Łazienki dla synusia i córeńki”. Wymieniono płytki ceramiczne na ścianach i podłogach, zainstalowano nowe kabiny i zamontowano nową armaturę sanitarną.
We wrześniu 2016 roku otwarto na terenie szkoły kort tenisowy, który powstał w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego pod hasłem ,,Bądź jak Janowicz i Radwańska”. Pomysłodawczynią projektu była nauczycielka naszej szkoły Krystyna Fischer- Bąk. Uroczystego otwarcia nowoczesnego obiektu sportowego dokonała Prezydent Miasta Beata Klimek i Dyrektor Szkoły  Urszula Twardowska. Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Prezydent Miasta Beata Klimek, Asystent Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Łukasza Mikołajczyka, radni miasta- Teresa Burkietowicz, Alojzy Motylewski, Mariusz Nowak, Lech Topolan, Magdalena Waliszewska. Wśród zaproszonych gości byli także: ksiądz kanonik Maciej Wyzujak, który poświęcił obiekt, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Joanna Maćkowiak, dyrektor Przedszkola nr 13 Małgorzata Krzyżanek, Inspektor Nadzoru Budowlanego Zbigniew Tomicki, przewodniczący Rady Osiedla nr 9 Roman Malujda, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Binek, prezes Stowarzyszenia ,,Czas dla dzieci” Joanna Lisiak, przedstawiciele Klubu Seniora ,,Optymiści”, dyrektorzy ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów,  nauczyciele, rodzice i uczniowie.
W latach 2013- 2017 nauczyciele naszej szkoły uzyskali Nagrody Kuratora Oświaty, Nagrody Prezydenta Miasta i Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Ewa Bartczak- Nagroda Kuratora Oświaty w roku 2014
Violett Lebda- Nagroda Kuratora Oświaty w roku 2015
Grażyna Krolek- Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2016
Nagrody Prezydenta Miasta:
Ewa Bartczak w roku 2013
Krzysztof Stec w roku 2013
Urszula Twardowska w latach 2014 i 2016
Grażyna Krolek w roku 2015
Krystyna Fischer- Bąk w roku 2016

W latach 2013-2017 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 uzyskali liczne nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim:
Konkursy polonistyczne
Julia Stachowiak- Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Opowiadanie, bajanie…”- wyróżnienie
Aleksandra Kupczyk- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Turniej Białych Piór” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty- wyróżnienie
Aleksandra Kupczyk- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego pod kierunkiem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty-  tytuł laureata
Agnieszka Kubiak- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kolbergera pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy- dwa specjalne wyróżnienia
Aleksandra Kupczyk- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego pod Patronatem Związku Bibliotek Polskich- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,Bez Granic”- I miejsce
Antonina Bielska- XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,Bez Granic”- wyróżnienie
Marta Żywica- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Turniej Białych Piór”  pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- laureatka
Julia Spaleniak- XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- wyróżnienie
Julia Smoczyk- Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Z uśmiechem przez świat”- wyróżnienie
Antonina Bielska- Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Z uśmiechem przez świat”- wyróżnienie
Maria Kupczyk- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kolbergera ,,Czaruję o swoich radościach i nie- radościach”  pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy   -    I miejsce
Natalia Pokrywa- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kolbergera ,,Czaruję o swoich radościach i nie- radościach” pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy- wyróżnienie
Antonina Bielska- XXXIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej- wyróżnienie
Faustyna Blandzi- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureatka
Tobiasz Gosławski- Wojewódzki Konkurs Literacki ,, Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureat
Karol Kasperek- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureat
Mikołaj Małecki- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureat
Natalia Pokrywa- Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy” pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Wielkopolskiego- laureatka
Konkursy matematyczne
Adam Hybsz- Wojewódzki Konkurs Matematyczny pod kierunkiem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty- tytuł  laureata
Adam Hybsz- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA 2016- laureat
Adam Hybsz- XXIII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016-laureat
Jakub Mielczarek- XXIII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016- wyróżnienie

Konkursy przrodnicze
Aleksander Wieczorek- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- laureat
Agnieszka Gierz- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- laureatka w latach 2013 i 2014
Max Linkowski- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- laureat
Konkursy plastyczne
Monika Derucka-  XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej,
Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Natalia Pokrywa-  XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Kukiełka”, Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- II miejsce
Magdalena Szczap-  III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu- laureatka
Marta Mądra-  X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Kartka z wakacji”, Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Aleksandra Kupczyk- XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Kartka z wakacji”- Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Natalia Pokrywa-  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Anioł 2015”, Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży,, Dorożkarnia” w Warszawie- wyróżnienie
Natalia Pokrywa-  Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny ,, Bazgroł 2015”, Portal kulturalny Ka- finalistka
Wiktoria Klupieć-  Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczn y,, Bazgroł 2015”, Portal kulturalny Ka- finalistka
Tobiasz Gosławsk- i Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny ,,Bazgroł 2015”,
Portal kulturalny Ka- finalista
Natalia Pokrywa-  II Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Dziecko w folklorze świata”
Towarzystwo Sympatyków Kultury Ludowej ,, Otwórz się na folklor”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu- laureatka
Natalia Pokrywa-  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Policja przyszłości” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Komenda Główna Policji- I miejsce
Natalia Pokrywa-  XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej
,,Owady - milion gatunków”- Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Wiktoria Klupieć-  XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej
,,Owady - milion gatunków”- Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Tobiasz Gosławski- XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej
,,Owady - milion gatunków”- Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureat
Natalia Pokrywa- XIX Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, Dom Kultury w Pleszewie- wyróżnienie
Aleksander Woliński-  XIX Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, Dom Kultury w Pleszewie- wyróżnienie
Wiktoria Klupieć XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Ozdoba choinkowa”- Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie-  wyróżnienie
Nikodem Spurtacz- XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Świat dziecka”- Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci”, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło 34 w Ostrowie Wielkopolskim- wyróżnienie
Alicja Tyra- Wojewódzki Konkurs Plastyczny,, Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci”,
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 34 w Ostrowie Wielkopolskim- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- II Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Dziecko w folklorze świata” Towarzystwo Sympatyków Kultury Ludowej ,,Otwórz się na folklor”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu- wyróżnienie
Krystian Szymik- II Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Dziecko w folklorze świata”
Towarzystwo Sympatyków Kultury Ludowej ,,Otwórz się na folklor”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu- wyróżnienie
Wiktoria Klupieć-   XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej ,,Woda źródłem życia”,Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Alicja Tyra XXI- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej ,,Woda źródłem życia”,Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie- laureatka
Natalia Pokrywa-XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Ozdoba choinkowa”, Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Oliwia Strąk- XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Ozdoba choinkowa” Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie- wyróżnienie
Nikodem Spurtacz-  XX Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, Dom Kultury w Pleszewie- wyróżnienie
Natalia Pokrywa-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- I miejsce
Nikodem Spurtacz-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”,
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- I miejsce
Oliwia Kinastowska-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”,
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- wyróżnienie
Wiktoria Dołżonek-  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”,
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- wyróżnienie
Natalia Pokrywa- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Kartka wielkanocna 2017”, Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy- wyróżnienie

Historia szkoły – lata 2017- 2019

W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 7 w wyniku kolejnej reformy oświaty przekształciła się  z sześcioletniej  w ośmioletnią szkołę podstawową.

We wrześniu 2017 roku oddano do użytku uczniom nowe szatnie, które zostały zmodernizowane i wyposażone w 612 nowoczesnych szafek. Inwestycja została zrealizowana w ramach kolejnej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycją na rzecz szkoły i lokalnej społeczności jest  siłownia zewnętrzna, która powstała przy boisku szkolnym. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu ,,Bądź fit jak Lewandowska i Chodakowska”. Zadanie zrealizowano dzięki Ostrowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie i nauczyciele przystąpili do programu edukacyjnego ,,Wielkopolska- mój dom”. Jego celem jest edukacja regionalna, która przybliży młodzieży bogactwo wielkopolskiej kultury, tradycji i historii. W ramach programu będą realizowane ciekawe i różnorodne zadania: wycieczki po regionie, warsztaty artystyczne na temat wielkopolskich tradycji, zwiedzanie ważnych ostrowskich instytucji, zajęcia w Muzeum Miasta, spotkania z ciekawymi ludźmi, tworzenie słownika gwary wielkopolskiej… . Koordynatorką i autorką  projektu jest polonistka Grażyna Krolek.

,,No Place for Hate” to dwuletni międzynarodowy  projekt edukacyjny, do którego przystąpiła nasza placówka w bieżącym roku szkolnym. W projekcie bierze  udział sześć  szkół: z Polski, Chorwacji, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Dzięki współpracy między szkołami uczniowie będą mieli możliwość zwiedzenia partnerskich krajów, poznać ich historię, kulturę i zwyczaje. Koordynatorem projektu jest Monika Dryjańska—nauczycielka języka angielskiego.

W grudniu 2017 szkoła po raz kolejny uzyskała tytuł ,, Najaktywniejsza Szkoła w kategorii klas IV- VI” w ogólnopolskim konkursie towarzyszącemu projektowi OTWARTA FIRMA. Projekt jest organizowany przez  Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Ideą programu jest wspieranie przedsiębiorczych postaw i inicjatyw wśród młodych ludzi.

Rok 2018 został ogłoszony w Polsce Rokiem dla Niepodległej z  okazji 100. rocznicy odzyskania przez nasz kraj  niepodległości po 123 latach zaborów. W związku z  rocznicą Szkoła Podstawowa nr 7 włączyła się w obchody mające uczcić pamięć o tym ważnym wydarzeniu.  Uczniowie i nauczyciele realizować będą różnorodne zadania: projekty edukacyjne, spotkania ze świadkami historii, konkursy, wystawy, udział w uroczystościach szkolnych i miejskich.

W marcu 2018 roku do naszej szkoły w ramach międzynarodowej wymiany przyjechała delegacja młodzieży z Włoch z miasta Rho. Współpraca z włoską szkołą trwa już 8 lat.

W dniach 15- 20 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ramach projektu Erasmus w wymianie międzynarodowej. Udali się w ramach projektu ,,No Place for Hate”  do Wielkiej Brytanii do Alec Hunter Academy, która znajduje się w Braintree.

10 czerwca po raz trzeci w szkole odbył się festyn rodzinny ,,Siódemka wita lato”. Wśród zaproszonych gości byli:  wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Alojzy Motylewski, dyrektor Przedszkola nr 13 Małgorzata Krzyżanek, ks. kanonik Maciej Wyzujak, przedstawiciele klubu ,,Optymiści”. Przybyłych gości, rodziców, uczniów i mieszkańców osiedla przywitała dyrektor szkoły Urszula Twardowska. Atrakcjami festynu były konkursy, gry, loteria fantowa, kreatywne stoliki i kącik   dla smakoszy. Został podsumowany projekt ,,Wielkopolska- mój dom”. Inicjatorem wydarzenia była Rada Rodziców i działające w szkole Stowarzyszenie ,,Czas dla dzieci”. Pozyskane podczas festynu środki finansowe zostały przeznaczone na urządzenie nowoczesnych sal do nauki języków obcych.

11 czerwca 2019 roku w związku z 15.rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano 13. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej.  Konkurs odbył się pod hasłem ,,Europa nasz wspólny dom- zjednoczeni w różnorodności”. Główne cele wydarzeniato: kształtowanie postaw europejskich, rozwijanie wartości demokratycznych i wychowywanie do życia w tolerancji. Zadanie zostało zrealizowane dzięki współpracy Szkolnego Klubu Młodego Europejczyka z Urzędem Miejskim, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, Programem Agencji Narodowej Erasmus +.  Koordynatorem konkursu była Ewa Bartczak- nauczyciel języka niemieckiego we współpracy z nauczycielami języków obcych.

19 czerwca 2018 roku w Sali Kolumnowej ostrowskiego Ratusza odbyła się gala laureatów konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Gospodarzem spotkania była Prezydent Miasta Beata Klimek. Z naszej szkoły na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie: Faustyna Blandzi, Gabriela Krakowska, Kinga Kaczmarek, Wiktoria Klupieć, Max Linkowski, Marta Szymczak, Natalia Pokrywa, Marta Popiel. Opiekunami uczniów są: Marzena Czapracka, Grażyna Krolek, Wioletta Lebda, Małgorzata Wieczorek. Laureaci i opiekunowie otrzymali z rąk pani Prezydent dyplomy i upominki. Naszym uczniom  towarzyszyła dyrektor szkołyUrszula Twardowska.

W roku szkolnym 2017/18  oddano do użytku dwie  nowoczesne sale językowe- do nauki języka niemieckiego i języka angielskiego. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców i działającego w szkole  Stowarzyszenia ,, Czas dla dzieci”.

Od 1 do 5 października 2018 roku nasza szkoła gościła uczniów i nauczycieli  z Chorwacji, Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Wizyta odbyła się w ramach projektu ,,No place for hate”.Uczestnicy spotkania uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, poznali naszą szkołę i  zabytki naszego regionu.

9 listopada 2018 roku społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji ,,Rekord dla Niepodległej”. Uczestnicy akcji zebrali się o godzinie 11.11 w hali sportowej i wspólnie odśpiewali hymn Polski ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Inicjatorem wydarzenia było Ministerstwo Edukacji Narodowej. ,,Rekord dla Niepodległej” włączył się w uroczystości związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Od 19 do 24 listopada nauczyciele naszej szkoły przebywali w Irlandii w miejscowości Baillina, gdzie odbyło się spotkanie organizacyjne koordynatorów projektu Erasmus + ,, Read Count and Play- skillswilltakeyou a longway”. Do kolejnego programu międzynarodowego przystąpiły szkoły z Polski, Irlandii, Finlandii, Węgier, Portugalii i Turcji.  Celem tego Erasmusa +  jest zaopatrzenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, które ułatwią sukces w życiu zawodowym. Projekt zyskał aprobatę Komisji Europejskiej, dzięki temu pozyskane zostały fundusze na realizację tego międzynarodowego  zadania. Koordynatorem projektu jest Monika Dryjańska.

11 listopada 2018 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w miejskich obchodach Roku dla Niepodległej. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w ostrowskiej Konkatedrze, następnie udali się wspólnie z władzami miasta i delegacjami wszystkich ostrowskich placówek oświatowych na miejsce, gdzie uroczyście zakopano Kapsułę Czasu, w której znalazły się przesłania dla przyszłych pokoleń. W kapsule znajduje się również przesłanie uczniów naszej szkoły. Kapsuła ma zostać odkopana za 100 lat.

18 grudnia 2018 roku w Ostrowskim Centrum Kultury odbyło się Europejskie Spotkanie Wigilijne 2018. Uroczystość przygotował Klub Młodego Europejczyka  pod kierownictwem nauczycieli języków obcych. Uczniowie prezentowali utwory w wielu językach: polskim, chorwackim, węgierskim, rumuńskim, angielskim, niemieckim. Spotkaniewigilijneodbyłosię w ramachprojektówmiędzynarodowych Erasmus + : ,, No Place for Hate” i,,Read Count and Play- these skills will take you a long way”.

3 stycznia 2019 roku odbyła się Wieczornica Poetycka, która zapoczątkowała realizację projektu edukacyjnego ,,Siódemka szkołą wielopokoleniową” Projekt był realizowany w związku z obchodami w roku bieżącym 60. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema. Na wieczornicy obecni byli nauczyciele, rodzice, uczniowie i zaproszeni goście: absolwentka Siódemki- Małgorzata Krzyżanek i Radny Miasta- Damian Grzeszczyk. Wieczór upłynął w uroczystej poetycko- wspomnieniowej atmosferze. Wieczornice poetyckie, podczas których uczniowie prezentują swoją twórczość literacką, są wieloletnią   tradycją naszej szkoły. Koordynatorkami zadania są: Wioletta Lebda, Elżbieta Bachorska i Grażyna Krolek.

1 lutego w naszej szkole odbył się pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Od 6- ściu lat nasza placówka jest organizatorem tego zadania edukacyjnego. Honorowy Patronat nad konkursem pełni Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Konkurs jest trzyetapowy. Składa się z części ustnej i pisemnej. Jego celem jest doskonalenie umiejętności polonistycznych uczniów i promowanie czytelnictwa. Koordynatorkami konkursu są polonistki Grażyna Krolek i Aurelia Paczkowska.

W marcu 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 7 zajęła trzecie miejsce w plebiscycie organizowanym przez ,,Głos Wielkopolski” na Szkołę Przyjazną Dzieciom. Nominację do konkursu zgłosili rodzice i uczniowie.

W dniach 17- 22 marca 2019 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły udali się w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + ,, Read Count and Play- theseskillswilltakeyou a longway” do Turcji do miasta Trabzon. Tam odbyło się spotkanie przedstawicieli z Polski, Finlandii, Irlandii, Węgier, Portugalii i Turcji. Uczestnicy w ramach wymiany międzynarodowej poznali odmienne tradycje i kulturę zaprzyjaźnionego kraju. Odbywały się wycieczki, zwiedzanie obiektów szkolnych, uczestniczono w zajęciach edukacyjnych i panelach dyskusyjnych. Koordynatorem projektu jest Monika Dryjańska- nauczyciel języka angielskiego.

Od 25 do 30 marca delegacja uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 przebywała w Rumunii w ramach realizacji projektu międzynarodowego Erasmus +  ,, No Place for Hate”. Wizyta miała na celu poznanie bogatej kultury zaprzyjaźnionego kraju, uczyła  poszanowania  dla innej kultury. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe. Wyjazd do Rumunii był niezwykle ciekawy, ponieważ posiadał bogaty program. W projekcie ,,No Place for Hate” uczestniczą kraje: Polska, Rumunia, Anglia, Portugalia, Chorwacja, Turcja.

W ramach projektu międzynarodowego Erasmus + ,, Read Count and Play- Theseskillswilltakeyou a longway”  w dniach 18- 23 maja uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 udali się na Węgry do Budapesztu. Tam odbyło się spotkanie uczestników projektu z Polski, Portugalii, Rumunii, Finlandii, Turcji i  Irlandii.

27 maja 2019 roku w Ostrowskim Centrum Kultury uczniowie naszej szkoły zaprezentowali ostrowskiej publiczności spektakl ,,Z Mamy się nie wyrasta”. Widowisko odbyło się pod Honorowym Patronatem księdza Biskupa Edwarda Janiaka i Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W przedstawieniu wystąpili: Schola Dziecięca z Parafii p.w. Ducha Świętego, Zespół Sakralny ,,Lumen”  z Poznania i uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych z Ostrowa Wielkopolskiego. Patronat medialny nad spektaklem sprawowała Telewizja Diecezji Kaliskiej ,,Dom Józefa”, Telewizja ,,Proart ”i dwutygodnik ,,Opiekun”. Koordynatorem wydarzenia była Emilia Nowacka- nauczycielka religii.

19 czerwca w ostrowskim Ratuszu  odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Beaty Klimek z laureatami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich. Największą grupę laureatów reprezentowała nasza szkoła. Wśród zaproszonych na uroczystość byli uczniowie: Faustyna Blandzi, Wiktoria Calik, Wiktoria Depiak, Anita Filipiak, Wiktoria Głodek, Julianna Grzeszczyk, Laura Grzeszczyk, Mateusz Gumienny, Hanna Gwóźdź,  Kinga Kaczmarek, Gabriela Krakowska, Wiktoria Klupieć, Antonina Kubica, Maria Kupczyk, Jędrzej Michalak,  Helena Popiel, Marta Popiel, Natalia Pokrywa, Magdalena Rataj, Jan Szydłowski,  Magdalena Śniegocka, Iga Walendowska, Norbert Wojciechowski. Opiekunami laureatów są nauczyciele: Marzena Czapracka, Joanna Dryjańska, Grażyna Krolek, Wioletta Lebda, Emilia Nowacka, Justyna Wojtkowiak. Laureatom Siódemki towarzyszyła dyrektor naszej szkoły Urszula Twardowska.

 W czerwcu odbyło się podsumowanie Erasmusa + ,,No Place for Hate” . Miejscem spotkania koordynatorów była Turcja, gdzie omówiono efekty  projektu, który okazał się bardzo owocny dla uczniów i nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/19 oddano do użytku dwie pracownie językowe, zamontowano nowe drzwi do sal lekcyjnych. W czasie wakacji w czerwcu 2019 roku wyremontowano korytarze szkolne, odnowiono sale lekcyjne, stołówkę, uruchomiono sekretariat uczniowski. Dzięki wsparciu Rady Rodziców zainstalowano elektroniczny system wejść i wyjść ze szkoły w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów.

W latach 2017- 2019 nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 otrzymali nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Nagrody Prezydenta Miasta:

Grażyna Krolek- Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku 2018

Urszula Twardowska- Nagroda Prezydenta Miasta w roku 2018

Jolanta Kasprzak- Nagroda Prezydenta Miasta w roku 2018

Krystyna Fischer- Bąk- Nagroda Prezydenta Miasta w roku 2017

Od września 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu międzynarodowego Erasmus + ,, I seeyou,Ihearyou, I feelyou”. Jego  celem jest budowanie dobrej atmosfery w szkole i pozytywnych relacji między uczniami. Do programu przystąpiły szkoły z Polski, Hiszpanii, Macedonii, Estonii, Chorwacji i Turcji. Zadania związane z projektem będą realizowane w latach 2019- 20. Koordynatorem projektu Erasmus + jest Monika Dryjańska- nauczycielka języka angielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________